PP Členství a hlasování

Verze schválena VH 2020-06-11

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS ČLENSTVÍ A HLASOVÁNÍ

BOHEMIA AIKIKAI, z.s.

OBSAH

a)Společná ustanovení

b)Hlasování prostřednictvím e-mailu

c)Hlasování prostřednictvím webového rozhraní

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento Prováděcí předpis (dále jen PP) upravuje členství ve spolku BOHEMIA AIKIKAI, z.s. (dále jen BA), členské příspěvky, funkce vedoucí oddílu BA, Fukushidoin BA a Zkušební komisař BA, evidenci členů a oddílů BA, Valnou hromadu BA (dále jen VH BA), činnost Rady BA a Presidenta BA.

ČLENSTVÍ V BA

Vznik, zánik a podmínky členství

Členem BA se může stát každý jednotlivec dle čl. 8 Stanov BA.

Uchazeč o členství v BA poskytne BA své osobní údaje za účelem evidence členství a technických stupňů.  Uchazeč čitelně vyplní a podepíše „Žádost o členství v BA“ (uložena ZDE), předá ji vedoucímu svého oddílu, případně členovi Rady BA, který ji zašle Radě BA nebo jí pověřené osobě. BA neposkytne získané osobní údaje třetím osobám a při správě osobních údajů bude postupovat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a související legislativou.

Členství v BA vzniká odevzdáním Žádosti a zaplacením členského poplatku.

Člen BA si při cvičení a v přímé souvislosti s cvičením v oddílech BA a na seminářích BA počíná zodpovědně s cílem nezranit sebe ani nikoho jiného. Člen BA si je vědom, že cvičí na vlastní nebezpečí. BA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé členovi BA při cvičení.

Člen BA přestává být členem BA v případě, že řádně a včas neuhradí členský příspěvek BA. V takovém případě bude vyřazen z evidence členů BA. V případě, že takto vyřazená osoba členský příspěvek BA uhradí, členství v BA se jí automaticky obnoví.

Ukončení členství v BA může být provedeno též na vlastní žádost člena BA.

Člen BA může být zbaven členství v BA Radou BA, pokud si počíná v rozporu s cíli a zásadami BA a/nebo se Stanovami BA a/nebo Prováděcími Předpisy BA (dále jen „PP BA“). Návrh na zbavení člena BA členství v BA může Radě BA podat jakýkoliv člen BA.

Členské příspěvky BA

O výši členských příspěvků rozhoduje VH BA. Aktuální výše příspěvků je zveřejněna v Ceníku BA ZDE.

Členské příspěvky vybírají vedoucí oddílů BA jednou ročně a zasílají je hromadně na účet BA č. 200503155/2010 se splatností do 1.3. daného roku. Průkazka člena BA

Rada BA nebo jí pověřená osoba vystaví průkazku BA každému nově přijatému členu BA, který o ni požádá u vedoucího svého oddílu BA a zaplatí příslušný poplatek. Poplatek za vystavení průkazky BA stanovuje Rada BA a je stanoven v Ceníku BA ZDE. Tento poplatek vybírají vedoucí oddílů BA a zasílají jej na účet BA č. 200503155/2010,

Průkazka BA má formát malé knížky a obsahuje min. základní údaje o členovi BA: jméno a příjmení, oddíl a evidenční číslo člena BA. Průkazka BA slouží k zaznamenávání zaplacení členských příspěvků (provádí vedoucí oddílu BA), účasti na seminářích (provádí učitel daného semináře), udělených technických stupňů KYU v Aikido (provádí Zkušební komisař BA) a technických stupňů DAN v Aikido Toho Iai (provádí zkušební komisař ENATO).

V případě ztráty průkazky člen BA požádá o vystavení průkazky náhradní a zaplatí znovu poplatek za její vystavení. Rada BA nebo jí pověřené osoba do náhradní průkazky opíše z evidence BA evidenční číslo člena a informace o zaplacených členských příspěvcích a získaných technických stupních.

ODDÍLY BA

Oddíl BA je takové uskupení, které má nejméně 3 členy BA (viz čl. 2.1.) a bylo přijato VH BA. Žádost o přijetí oddílu do BA je k dispozici ZDE. Žadatel zašle Radě BA řádně vyplněnou Žádost, Rada BA ji předloží k hlasování VH BA. O přijetí oddílu za oddíl BA rozhoduje VH BA.

Vedoucím oddílu BA je fyzická osoba starší 18 let, kterou si oddíl vybral pro své zastupování v BA. Vedoucí je povinen sdělit Radě BA své kontaktní údaje. Aktuální kontakty na vedoucí oddílů BA jsou uvedeny ZDE. Případnou změnu vedoucího oddílu BA je třeba neprodleně oznámit Radě BA nebo jí pověřené osobě.

Oddíl přestává být oddílem BA v případě, že počet jeho členů se zaplacenými příspěvky BA poklesne na méně než 3 členy. V takovém případě bude oddíl vyřazen z evidence oddílů BA. V případě, že členové takového oddílu členské příspěvky BA uhradí dodatečně, oddíl se automaticky stane opět oddílem BA jako předtím.

Oddíl může ukončit členství v BA též na vlastní žádost nebo může být vyloučen VH BA za podmínek daných Stanovami.

RADA BA A PRESIDENT BA

Rada je statutárním a výkonným orgánem BA. Dle čl. 6. Stanov BA volí VH BA Presidenta BA a Radu BA, Rada BA je tříčlenná a v jejím čele stojí President BA.

FUKUSHIDOIN BA

Fukushidoin v překladu znamená asistent či instruktor.

„Fukushidoin BA“ je čestný titul člena BA spojený s hlasovacím právem na VH BA. Titul Fukushidoin BA uděluje a odebírá Rada BA. Fukushidoin BA by měl splňovat základní předpoklady, jako jsou členství v BA, věk min. 25 let, technický stupeň min. 2. DAN Aikikai Honbu Dojo a aktivní podíl na rozvoji BA. Se zánikem členství v BA zároveň zaniká i nárok na užívání titulu Fukushidoin BA včetně hlasovacího práva na VH BA.

Fukushidoin BA se aktivně podílí na vedení, správě, organizaci a rozvoji BA, na zajištění pravidelného a kvalitního tréninku členů BA a na organizování seminářů BA. Fukushidoin BA se při své činnosti řídí Stanovami a PP BA a rozhodnutími VH BA, Rady BA a Presidenta BA.

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ BA

Zkušební komisař BA v souladu s PP Zkoušky uděluje technické stupně KYU a/nebo DAN.

Zkušebního komisaře BA pro technické stupně KYU jmenuje a odvolává Rada BA. Tento zkušební komisař by měl splňovat základní předpoklady, jako jsou členství v BA minimálně po dobu 3 let, věk min. 25 let, technický stupeň min. 3. DAN Aikikai Honbu Dojo a být technicky, morálně a mentálně schopen udělovat technické stupně KYU. Se zánikem členství v BA zároveň zaniká i funkce Zkušebního komisaře BA pro technické stupně KYU.

Zkušební komisaře BA pro technické stupně DAN jmenuje a odvolává Rada BA. Tento zkušební komisař by měl být členem BA minimálně po dobu 5 let a být držitelem technického stupně min. 6. DAN Aikikai Honbu Dojo a být technicky, morálně a mentálně schopen udělovat technické stupně DAN. Pro shihany není členství BA vyžadováno.

Zkušební komisař BA se osobně a aktivně podílí na technickém rozvoji členů BA, a to jak na trénincích mateřského oddílu, tak na seminářích BA. Zkušební komisař BA se při své činnosti řídí Stanovami a PP BA a rozhodnutími VH BA, Rady BA a Presidenta BA.

EVIDENCE

Rada BA nebo jí pověřená osoba provádí na základě údajů předaných od členů BA a vedoucích oddílů BA elektronickou evidenci členů BA (vč. jejich technických stupňů), oddílů BA, členů Rady BA, Fukushidoinů BA a Zkušebních komisařů BA.

Pro zajištění řádného chodu BA jsou vedoucí oddílů BA, Fukushidoini BA, Zkušební komisaři BA a členové Rady BA povinni oznámit Radě BA nebo jí pověřené osobě změny svých kontaktních údajů (elektronická adresa, telefonní číslo, popř. adresa bydliště).

Vedoucí oddílů BA dále poskytují Radě BA nebo jí pověřené osobě nezbytnou součinnost pro vytváření a udržování evidence členské základny BA tím, že vždy do 1.3. daného roku zasílají za svůj oddíl seznam platících členů BA včetně aktuálních technických stupňů těchto členů.

Rada BA nebo jí pověřená osoba zasílá vždy do 31.5. daného roku členům Rady BA, vedoucím oddílů BA, Fukushidoinům BA a Zkušebním komisařům BA informaci o aktuálním stavu členské základny BA.

VALNÁ HROMADA BA

Pravomoci VH BA

VH BA je dle čl. 6 Stanov BA nejvyšším orgánem BA. VH BA kromě pravomocí ve Stanovách BA:

může odvolávat Radu BA a Presidenta BA,

  • může přijímat a vylučovat oddíly BA,
  • může schvalovat, měnit a rušit Stanovy BA a PP BA,
  • může požadovat po Radě BA zprávu o hospodaření BA,
  • je oprávněna vykonávat takovou pravomoc, kterou si sama vyhradí, a to i když je tato pravomoc svěřena jinému orgánu BA.
Svolání VH BA s osobní účastí osob

VH BA dle čl. 6 Stanov BA svolává Rada BA alespoň jednou za čtyři roky, mimořádná VH BA může být svolána kdykoliv Radou BA nebo Presidentem BA. Písemná pozvánka na VH BA musí být rozeslána elektronickou poštou osobám oprávněným zúčastnit se VH BA (seznam ZDE) nejméně 14 dnů před dnem konání VH BA. Pozvánka na VH BA musí vždy obsahovat program jednání, místo konání, datum a hodinu zahájení VH BA.

Právo účasti, volební právo a předkládání návrhů na VH BA

Dle čl. 6 Stanov BA a čl. 3 tohoto PP mají vedoucí oddílu BA právo zúčastnit se VH BA, přičemž každý oddíl BA má jeden volební hlas. Volební hlas oddílu BA může vedoucí oddílu delegovat na jiného člena BA staršího 18 let. Delegování musí být písemnou formou zasláno před zahájením VH BA Radě BA. V případě elektronického hlasování dle čl. 8.6. tohoto PP nelze hlas oddílu BA delegovat.

V souladu s čl. 6 Stanov BA a čl. 5 tohoto PP má každý Fukushidoin BA právo zúčastnit se VH BA, přičemž má jeden volební hlas, tento hlas nelze delegovat na jinou osobu. Je-li vedoucí oddílu BA zároveň Fukushidoinem BA, pak disponuje dvěma volebními hlasy. Zkušební komisař BA nemá z titulu své funkce samostatný volební hlas.

President BA a členové Rady BA mají povinnost zúčastnit se VH BA. VH BA může udělit hlasovací právo zvolenému členovi Rady BA, pokud tento člen nemá volební hlas z jiného titulu (vedoucí oddílu BA, Fukushidoin BA). O udělení hlasovacího práva takovémuto členovi Rady BA rozhoduje VH BA, takto udělené hlasovací právo trvá po dobu výkonu funkce tohoto člena v Radě BA.  V případě opakovaného zvolení člena Rady BA může Rada BA zvážit udělení titulu Fukushidoin BA takovému členovi, neboť se osobně a aktivně podílí na vedení, správě, organizaci a rozvoji BA.

Vedoucí oddílů BA, Fukushidoinové BA, President BA a členové Rady BA mohou podávat návrhy pro zařazení do programu VH BA (dále „Navrhovatel“). VH BA projedná pouze písemné návrhy, které navrhovatel nejpozději 7 dní před konáním VH BA rozeslal elektronickou poštou osobám s volebním právem na VH BA (seznam ZDE), přičemž je stanovena fikce doručení. V případě dotazů a připomínek lze tyto návrhy před jednáním i během jednání VH BA mírně formulačně upravit a hlasovat o upravených návrzích. V případě potřeby větších úprav se o upraveném návrhu hlasuje až na dalším jednání VH BA nebo pomocí elektronického hlasování VH BA (viz čl. 8.6. tohoto PP).

Hlasování na VH BA

Při hlasování na VH BA rozhoduje nadpoloviční většina všech oprávněných volebních hlasů.

Jednací řád VH BA

Jednání VH BA vede President BA nebo jím pověřený účastník VH (dále jen Předsedající), který:

vystaví prezenční listinu a dohlédne na to, aby ji všichni zúčastnění řádně podepsali,

určí dle seznamu osob s volebním právem na VH BA (seznam ZDE) a aktuální prezenční listiny, zda je VH BA usnášeníschopná. VH BA je usnášeníschopná v případě, pokud se jí účastní nadpoloviční většina osob z výše uvedeného seznamu. Není-li VH BA usnášeníschopná, nesmí přijímat žádná rozhodnutí.

vyzve VH BA k veřejnému hlasování o schválení předem zaslaného programu,

navrhne zapisovatele a ověřovatele zápisu a vyzve VH k veřejnému hlasování o jejich schválení,

uděluje a odebírá slovo účastníkům jednání VH BA dle svého uvážení a během celého jednání VH BA dbá na to, aby účastníci jednání VH BA hovořili krátce, výstižně a k věci,

má právo vykázat z jednání VH BA účastníka, který vyrušuje či jinak brání hladkému průběhu VH BA,

vyzývá VH BA k veřejnému hlasování o jednotlivých návrzích,

může navrhnout tajné hlasování, VH BA musí o tomto návrhu hlasovat,

ukončuje jednání VH BA.

V zápise z VH BA zapisovatel pro každé jednotlivé hlasování uvede, kolik hlasů bylo PRO návrh, kolik PROTI návrhu a kolik se ZDRŽELO hlasování. Návrhy odhlasované na VH BA vstupují v platnost ihned po skončení VH BA, pokud není v zápise uvedeno jinak.

Elektronické hlasování VH BA

Elektronické hlasování VH BA bez nutnosti svolávání VH BA lze realizovat dvěma způsoby za následujících podmínek:

A) Společná ustanovení

elektronicky lze hlasovat o jakýchkoliv návrzích,

Navrhovatel (dle čl. 8.3. tohoto PP) podává písemný návrh k hlasování prostřednictvím Presidenta BA,

President BA nebo jím pověřená osoba rozešle návrh elektronicky všem osobám s volebním právem (seznam ZDE) najednou,

okamžikem rozeslání návrhu je zahájena elektronická diskuze, která se ohledem na rozsáhlost návrhu stanoví nejméně na 14 a nejdéle 30 dnů, přičemž u jednoduchých návrhů lze od diskuze upustit,

po ukončení diskuze Navrhovatel upraví svůj návrh s ohledem na vznesené připomínky,

President BA nebo jím pověřená osoba rozešle konečný návrh elektronicky všem osobám s volebním právem najednou a stanoví termín ukončení hlasování, přičemž hlasování by mělo trvat alespoň 7 dnů, ale v naléhavých případech lze tento termín zkrátit,

President BA nebo jím pověřená osoba určí způsob hlasování podle bodu b) nebo c) níže,

v souladu s čl. 8.4. tohoto PP rozhoduje nadpoloviční většina všech oprávněných volebních hlasů,

po uplynutí lhůty pro hlasování President BA nebo jím pověřená osoba oznámí všem výsledek hlasování.

B) Hlasování prostřednictvím e-mailu

hlasuje se veřejně a transparentně tak, že osoba s hlasovacím právem zašle odpověď všem adresátům,

hlasuje se stručně a jasně PRO návrh, PROTI návrhu nebo se lze ZDRŽET hlasování,

pokud některá z osob s hlasovacím právem neodpoví na výzvu k hlasování ve stanoveném termínu nebo hlasuje nejednoznačně, znamená to, že se ZDRŽELA hlasování,

C) Hlasování prostřednictvím webového rozhraní

každá osoba s hlasovacím právem má zřízený účet pro přihlášení k hlasování na webu BA. Je-li vedoucí oddílu BA zároveň Fukushidoinem BA, pak má dva různé účty,

po přihlášení lze klinutím hlasovat PRO návrh, PROTI návrhu nebo se lze ZDRŽET hlasování,

pokud některá z osob s hlasovacím právem neodhlasuje ve stanoveném termínu, znamená to, že se ZDRŽELA hlasování

každá osoba s hlasovacím právem může sledovat výsledky hlasování, tudíž se jedná o veřejné a transparentní hlasování,

pokud se hlasující setká s technickými problémy, které mu neumožňují hlasovat, obrátí se na administrátora webu BA,

hlasování ukončuje administrátor webu BA dle stanoveného termínu.

závěrečné ustanovení

Tento PP navazuje na Stanovy BA a souvisí s PP „Zkoušky“. Výjimky z tohoto PP uděluje VH BA.

Toto vydání nahrazuje předchozí vydání PP „Členství a hlasování“.

 


Přílohy:

1.        Žádost o členství v Bohemia Aikikai, z.s.

2.        Žádost o přijetí oddílu do Bohemia Aikikai, z.s.


 

Prováděcí předpis přijat Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 11.6.2020.

Úterý 16. července 2024
Nejbližší semináře
July  2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
No events to display.

NAVRCHOLU.cz