PP Zkoušky v2015-2019

Verze schválená VH 2015-03-13
nahrazeno novým zněním z VIII/2019

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS ZKOUŠKY

1. Základní principy

Zkušební systém BOHEMIA AIKIKAI, z.s. /dále jen BA/ je vytvořen a rozvíjen na základě systému Aikido Shihana Honbu Dojo pana Shoji Nishio Senseie. BA respektuje technické stupně kyu udělené v rámci jiných organizací. U stupňů Dan respektuje pouze stupně Aikikai Honbu Dojo.

2. Zkoušky BA

2.1  BA organizuje zvláštní zkušební semináře (Shinsakai), které se konají zpravidla 2x ročně. Za seminář Shinsakai může být považován též seminář vedený oficiálním Shihanem stylu Nishio Senseie konaný v ČR. Zkoušky na nižší technické stupně (tj. do 2. kyu včetně) je možno skládat na semináři Shinsakai a též na seminářích BA, pokud jsou splněny podmínky dále uvedené.

2.2  Seminářem BA se rozumí seminář vedený osobou s technickým stupněm 3. Dan Aikikai Honbu Dojo a vyšším, považovanou Radou BA za reprezentanta stylu Shihana Honbu Dojo pana Shoji Nishio Senseie. V případě semináře vedeného více osobami musí být všechny tyto osoby reprezentanty stylu Shihana Honbu Dojo pana Shoji Senseie dle tohoto předpisu. Rada BA svým rozhodnutím stanoví, co se rozumí pojmem reprezentant stylu Shihana Honbu Dojo pana Shoji Nishio Senseie a seznam těchto osob zveřejní na webových stránkách BA, a pravidelně aktualizuje. Seminář vedený jinou osobou není seminářem BA a takovýto seminář nelze označit jakožto seminář pořádaný BA, či ve spolupráci s BA, a ani jej označovat logem BA.

3. Zkušební komise

3.1    Zkušební komise pro zkoušky do 2.kyu včetně

Zkušební komise pro zkoušky do 2.kyu včetně je tříčlenná, složená ze Zkušebního komisaře a dvou přísedících. Výjimku z tohoto pravidla je oprávněna ve výjimečných situacích udělit dvoutřetinová většina všech Zkušebních komisařů na odůvodněnou žádost zástupce řádného oddílu BA pořádající seminář, na kterém se zkoušky konají. Takovýto zástupce je povinen spolu se žádostí o výjimku prokázat zkušebním komisařům, že se pokusil zajistit řádné složení zkušební komise tím, že požádal alespoň jeden týden před konáním zkoušek o účast ve zkušební komisi alespoň všechny Fukushidoiny a všechny Zkušební komisaře a tito mu svou účast ve zkušební komisi odmítli.

3.2   Kdo je považován za Zkušebního komisaře stanoví Prováděcí předpis Fukushidoin a Zkušební komisař. Přísedící zkušební komise musí být členem BA. Oba z přísedící musí být držitelem min. 1. Dan Aikikai Honbu Dojo. přičemž oba přísedící nesmí být členem stejného oddílu. Zkušební komise hlasuje většinou hlasů členů zkušební komise, přičemž počet hlasů člena zkušební komise se rovná počtu Danů Aikikai Honbu Dojo, jejichž je člen zkušební komise držitelem. Zkušební komisař má právo veta.

 3.3    Zkušební komise pro zkoušky na 1.kyu a Dan Aikikai Honbu Dojo

Zkušební komise pro zkoušky na 1.kyu a Yudansha, tj. stupně DAN Aikikai Honbu Dojo, je min. tříčlenná, složená ze zkušebního komisaře a min. dvou přísedících. Tyto zkoušky smí být konány pouze na seminářích Shinsakai dle čl. 2 tohoto Prováděcího předpisu Zkoušky /dále jen předpisu/. Výjimku pro konání zkoušek na 1.kyu mimo Shinsakai může povolit Rada BA příslušnému zkušebnímu komisaři.

4. Předpoklady

4.1  Zkušební systém dovoluje účast libovolnému zájemci, který splňuje kriteria uvedená ve zkušebním řádu (viz. Zkouškový řád BA). U cvičenců mladších 15 let zohlední zkušební komise jejich věk a tělesnou konstituci, a to jak při výběru uke, tak při požadavcích na techniky.

4.2  Pro všechny zkoušky platí že uke by měl být postavou, věkem a technickým stupněm srovnatelný s adeptem. Zkušební komisař je oprávněn dle svého uvážení v průběhu zkoušek nechat vyměnit uke za jiné.

4.3  Zájemce o zkoušky do 2. kyu včetně musí být písemně doporučen vedoucím řádného oddílu BA nebo min. jedním Zkušebním komisařem BA (viz. Prováděcí předpis FUKUSHIDOIN a Zkušební komisař) u přidruženého oddílu BA, a to na příslušný formulář ke zkouškám (viz. Příloha 1. tohoto předpisu).

4.4  Adepti na stupně DAN se musí nahlásit zkušebnímu komisaři pro stupně DAN nejpozději 30 dní před konáním zkoušek (na základě požadavků Aikikai Honbu Dojo).

Uchazeč na zkoušky Yudansha, tj. na technické stupně Dan Aikikai Honbu Dojo musí být písemně doporučen 2 Zkušebními komisaři BA, a to na příslušný formulář ke zkouškám (viz. Příloha 2. tohoto předpisu). Uchazeč na zkoušky Yudansha musí být minimálně 12 měsíců členem Bohemia Aikikai, nadpoloviční většina Zkušebních komisařů je oprávněna udělit z této povinnosti uchazeči výjimku.

4.5  Zkušební komisař BA nebo vedoucí řádného oddílu BA, který vydává doporučení uchazeči o zkoušky BA je odpovědný za kontrolu dodržení předpokladů na zkoušky – časový odstup od předchozích zkoušek a požadovaný počet seminářů. Kontrolu provede dle průkazky člena BA. Bez tohoto ověření nemůže uchazeče doporučit. V případě pochybností kontaktuje Administrátora BA a ověří údaje u něj.

5. Formuláře a poplatky za zkoušky

5.1  Zkoušky je možné skládat dle čl. 2 těchto předpisů po vyplnění příslušného zkouškového formuláře. Tyto formuláře jsou dostupné na oficiálních internetových stránkách BA, popř. tyto formuláře zašle za žádost administrátor BA e-mailovou poštou.

Za správně vyplněné formuláře zodpovídá příslušný zástupce řádného oddílu BA /dále jen zástupce/ pořádající seminář, na kterém se zkoušky konají. Zástupce před zkouškami předá všechny vyplněné formuláře příslušnému zkušebnímu komisaři BA, který provede přezkoušení. V případě úspěšně složené zkoušky potvrdí zkušební komise platnost zkoušek svými podpisy na jednotlivé formuláře a předá je zpět zástupci. Po úspěšně provedených zkouškách každý adept zaplatí manipulační poplatek vždy zástupci dle prováděcího předpisu „Poplatky BA“, který zajistí převod takto uhrazených poplatků na účet BA či předání v hotovosti do pokladny BA. Zástupce je též povinen zaslat spolu s poplatky vždy jmenný seznam osob, jež řádně vykonaly zkoušku na technický stupeň administrátorovi BA.

5.2  Úspěšné složení zkoušky potvrdí Zkušební komisař BA, který provedl přezkoušení, svým podpisem a razítkem do průkazky člena BA, jež úspěšně zkoušku složil. Zároveň Zkušební komisař úspěšnému členovi BA, jež složil zkoušku předá diplom /viz. Příloha 3. tohoto předpisu/, který vyplní příslušnými údaji o členu BA.

5.3  Poplatky na stupně Yudansha, tj. na technické stupně Dan Aikikai Honbu Dojo, se řídí dle aktuálního ceníku Aikikai Honbu Dojo, který je v japonské měně (JPY).

5.4  Po zkouškách je zástupce povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů vyplněné formuláře příslušnému členu Rady BA, zodpovědnému za evidenci zkoušek. Ten má právo v případě pochybností zkoušky do 1.kyu zpochybnit a prohlásit za neplatné.

6. Průběh zkoušek

6.1  Adept si v dostatečném předstihu před zkouškami zajistí Zkouškový formulář (jsou ke stažení na webu BA nebo vyzvedne u zástupce oddílu BA), vyplní ho (vzor viz. Příloha 4 tohoto předpisu) a nechá si potvrdit doporučení od příslušné osoby (viz bod 4).

6.2  Před zahájením zkoušek adept odevzdá vyplněný zkouškový formulář a průkazku člena Bohemia Aikikai zkušebnímu komisaři. Na stupně Nidan a vyšší je nutné předložit i průkazku Yudansha Aikikai . Bez předložení průkazky BA či Aikikai není možné skládat zkoušky.

6.3  Po úspěšně složených zkouškách adept zaplatí poplatek za zkoušky a dostane zpět potvrzenou průkazku a vyplněný diplom BA, adepti na stupně Dan dostanou zpět průkazku Yudansha a diplom až po vyřízení formalit s Aikikai Honbu Dojo.

7. Ostatní

Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem kdy jej schválí Valná Hromada BA.


Přílohy:

 

1. Popis jak vyplnit správně diplom na techn. stupně kyu

2. Popis jak vyplnit zkouškový formulář BA

3. Zkouškový řád BA

4. Zkouškový formulář na technické stupně kyu

5. Zkouškový formulář na technické stupně Dan Aikikai Honbu Dojo

 

návod vyplnění zk. formulářeZkušební řád BADiplomBA

Prováděcí předpis přijat Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 13.3.2015.

Nahrazeno novým zněním z VIII/2019

 

Pátek 21. června 2024
Nejbližší semináře
June  2024
MTWTFSS
 12
34567
seminář 7.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

8
seminář 8.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

9
seminář 9.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

10111213141516
1718192021
seminář 21.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

22
seminář 22.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

23
seminář 23.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

2425262728
seminář 28.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

29
seminář 29.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

30
seminář 30.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

No events to display.

NAVRCHOLU.cz