Stanovy BA

Verze schválená VH 2020-06-11

STANOVY BOHEMIA AIKIKAI, z.s.


1. Název spolku

BOHEMIA AIKIKAI, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Název spolku je „BOHEMIA AIKIKAI, z.s.“ ve všech jazykových
mutacích (dále jen „BA“).

2. Sídlo BOHEMIA AIKIKAI

Sídlem BA je Praha. Oblast působení BA je Česká republika a ostatní evropské státy.

3. Cíl činnosti BOHEMIA AIKIKAI

Cílem BA je rozvíjet fyzické, psychické a morální vlastnosti svých členů prostřednictvím
tréninku bojových umění, sebeobranných systémů a bojových sportů, jako jsou například AIKIDO, AIKIDO TOHO IAI, IAIDO. Pozornost je věnována také tréninku dětí a mladistvých s cílem pozitivního působení se zaměřením na omezení agresivity a omezení potenciálního, asociálního a rizikového chování.

4. Náplň činnosti

Hlavní náplní činnosti BA je především:

 • Zajištění pravidelného a kvalitního tréninku svých členů prostřednictvím zakládání a podpory sportovních oddílů, pomocí organizování seminářů a škol, zajišťování kvalitních instruktorů, finanční podpory, dále koordinací rozvoje bojových umění, pořádání kursů sebeobrany atd.
 • Podpora pravidelného cvičení dětí a mladistvých s cílem omezit asociální a agresivní chování.
 • Organizace národní i mezinárodní spolupráce v oblasti bojových umění, bojových
  sportů a sebeobranných systémů, spolupráce s bezpečnostními agenturami a dalšími organizacemi atd.
 • Propagace bojových umění včetně filosofických a kulturních tradic s nimi spojených.

5. Struktura BOHEMIA AIKIKAI

BA volně sdružuje a zastřešuje jednotlivé sportovní oddíly a kluby s ní spolupracující.

6. Orgány BOHEMIA AIKIKAI

Orgány BA jsou Valná hromada BA, Rada BA a President BA. Nejvyšším orgánem BA je
Valná hromada, jíž se účastní zástupci oddílů BA, Rada BA a též osoby s titulem
FUKUSHIDOIN. Definice oddílu BA stejně jakož i titulu FUKUSHIDOIN stanoví prováděcí předpisy BA. Valná hromada se schází pravidelně jednou za čtyři roky a je svolána Radou BA.
Mimořádná schůze Valné hromady může být svolána kdykoliv Radou BA, nebo na žádost prezidenta BA.
V období mezi schůzemi Valné hromady je BA řízena Radou BA, která je volena na Valné hromadě a v jejímž čele stojí President BA. Presidenta BA volí též Valná hromada BA. Jménem BA jedná Rada BA a President BA.

 7. Funkcionáři BOHEMIA AIKIKAI

President BA a členové Rady BA jsou voleni na Valné hromadě a jejich funkční období je čtyři roky. President BA je oprávněn jednat jménem BA a zastupovat BA při jednáních s orgány státní správy či dalšími právnickými osobami. Zodpovídá za řádný chod BA a koordinuje činnost Rady BA. Členové Rady BA jsou pověřováni úkoly spojenými s řádným chodem spolku v administrativní oblasti, správě databáze všech členů a udělených technických stupňů v rámci BA, dále pak v kontrole dodržování zkušebního řádu.

8. Členství v BOHEMIA AIKIKAI

Členem BA se může stát každý jednotlivec, který souhlasí s cíli BA, zaváže se dodržovat
Stanovy BA a Prováděcí předpisy BA, bude se řídit pokyny nadřízených orgánů BA a bude platit stanovené členské příspěvky. Práva a povinnosti členů jsou pro všechny stejné bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení a náboženské vyznání. Členství v BA je zcela dobrovolné. Za evidenci členů odpovídá pověřený člen Rady BA.

9. Hospodaření BOHEMIA AIKIKAI

BA je neziskový spolek, který pokrývá náklady na svou činnost z příspěvků svých členů, z darů a dotací či z jiných zdrojů. Všechny získané prostředky jsou použity výhradně v souladu s cíli BA a k zajištění těchto cílů tak, jak jsou definovány v odstavci 4. Stanov BA. Těmito prostředky BA mimo jiné může finančně podpořit pořádání seminářů AIKIDO, AIKIDO TOHO IAI, IAIDO. Pořadatel semináře k žádosti o příspěvek přiloží řádné vyúčtování semináře. O udělení příspěvku a jeho výši rozhoduje Rada BA, na příspěvek není právní nárok. Za hospodaření BA odpovídá Rada BA.

10. Zánik BOHEMIA AIKIKAI

Zánik BA může nastat dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, a to pouze rozhodnutím Valné hromady BA.

11. Prováděcí předpisy

K těmto Stanovám budou vypracovány Prováděcí předpisy BA, které schvaluje a mění Valná hromada BA.

12. Závěrečná ustanovení

O změně Stanov BA rozhoduje pouze Valná hromada BA. Stanovy spolku BOHEMIA
AIKIKAI, z.s. dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník se skládají z  dokumentu “Stanovy BOHEMIA AIKIKAI” a z dokumentu “Prováděcí předpis členství a hlasování”.


Stanovy přijaty Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 11.6.2020, do spolkového rejstříku zapsáno 19.1.2021

Pátek 21. června 2024
Nejbližší semináře
June  2024
MTWTFSS
 12
34567
seminář 7.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

8
seminář 8.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

9
seminář 9.6.2024
 • Jean-Michel Bovio

  Začátek: 7.6.2024

  konec: 10.6.2024

  Místo: Hauteville, FR

10111213141516
1718192021
seminář 21.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

22
seminář 22.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

23
seminář 23.6.2024
 • Shishiya Ichiro sensei, 7. Dan

  Začátek: 21.6.2024

  konec: 24.6.2024

  Místo: Plzeň

2425262728
seminář 28.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

29
seminář 29.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

30
seminář 30.6.2024
 • Koji Yoshida sensei, 7. Dan

  Začátek: 28.6.2024

  konec: 1.7.2024

  Místo: Japonsko

No events to display.

NAVRCHOLU.cz