PP Členství a hlas. 2015-2020

Nahrazeno novou verzí schválenou na Valné Hromadě Bohemia Aikikai 11.6.2020

Verze schválena VH 2015-03-13

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

ČLENSTVÍ A HLASOVÁNÍ

 1. Úvodní ustanovení

Prováděcí předpis “členství a hlasování” je nedílnou součástí stanov spolku BOHEMIA AIKIKAI, z.s.

Tento Prováděcí předpis upravuje členství v BOHEMIA AIKIKAI, z.s. /dále jen BA/, členské příspěvky, evidenci členů BA, čestných členů FUKUSHIDOIN a členů s označením Zkušební komisař BA, hlasovací právo, evidenci oddílů BA a záležitosti týkající se Valné hromady BA. Dále evidenci účasti členů BA na seminářích BA a mezinárodních seminářích dle čl. 2. Prováděcího předpisu Zkoušky. Tento Prováděcí předpis Členství a hlasování /dále jen předpis/ vychází ze Stanov BA a je závazný pro všechny členy BA bez výjimky.
Člen Rady BA, který je prezidentem BA pověřen evidencí výše uvedeného /dále jen administrátor BA/, je zodpovědný za vedení příslušné databáze.

 2. Členství v BA

 2.1   Členové BA

2.1.1. Vznik a podmínky členství

Členem BA se může stát kdokoli dle čl. 8 Stanov BA. Členem BA je každá fyzická osoba, jež splní podmínky pro přijetí za člena BA a jež má řádně uhrazeny členské příspěvky BA.

Podmínkou pro přijetí uchazeče o členství v BA je povinnost poskytnout administrátorovi BA čitelně vyplněnou a podepsanou „Žádost o členství v BOHEMIA AIKIKAI“ (viz Příloha 1. tohoto předpisu).

2.1.2. Zánik členství v BA

Člen BA může být zbaven členství v BA Radou BA, pokud si počíná v rozporu s cíly a zásadami BA, se Stanovami BA a ostatními předpisy BA. Návrh na zbavení člena BA členství v BA může Radě BA podat jakýkoliv člen BA.

Ukončení členství v BA může být provedeno též na vlastní žádost člena BA.

Člen BA přestává být členem BA v případě, že řádně neuhradí členský příspěvek BA. V tomto případě bude administrátorem automaticky vyřazen z evidence členů BA. V případě, že takto vyřazená osoba členský příspěvek BA uhradí, členství v BA se jí automaticky obnovuje a administrátor ji zapíše zpět do evidence členů BA.

2.1.3   Zodpovědnost členů BA

Člen BA si při cvičení a v přímé souvislosti s cvičením v oddílech BA a na seminářích BA počíná zodpovědně s cílem nezranit sebe ani nikoho jiného. Člen BA si je vědom, že cvičí na vlastní nebezpečí.

 2.2. Členské příspěvky BA

2.2.1. Výše a způsob úhrady členského příspěvku BA jsou stanoveny v prováděcím předpisu Poplatky BOHEMIA AIKIKAI, vždy se splatností do 1.3. daného roku.

2.2.2. Návrh na zvýšení či snížení členských příspěvků podává Rada BA na Valné hromadě BA, která o výši členských příspěvků rozhoduje hlasováním.

2.3.  Průkazka člena BA

2.3.1.  Administrátor BA vystaví průkazku BA každému nově přijatému členu BA, který o ni požádá a zaplatí poplatek za průkazku dle PP Poplatky BA. Průkazku BA každý člen BA obdrží od vedoucího dojo případně od administrátora BA. Průkazka BA má formát knížky a obsahuje základní údaje člena – jméno a příjmení, domovské dojo, které uvedl v „Žádosti o členství v BOHEMIA AIKIKAI“ a evidenční číslo. Průkazka člena BA dále obsahuje bydliště, datum narození, počátek cvičení, portrétní fotografii pasového formátu, kterou je každý člen BA povinen vlepit do průkazky BA, podpis člena BA a případné funkce, kterými byl jmenován. Do průkazky BA bude dále zaznamenáváno zaplacení členských příspěvků, účast na seminářích, udělené technické stupně KYU a DAN v Aikido a technické stupně DAN v Aikido Toho Iai.

2.3.2       V případě ztráty průkazky BA má člen BA právo požádat administrátora BA o vystavení průkazky náhradní. Administrátor BA vystaví náhradní průkazku v případě, že člen BA zaplatí manipulační poplatek, který je stanoven v PP Poplatky BOHEMIA AIKIKAI. Takto vystavená náhradní průkazka BA musí obsahovat údaje uvedené v odst. 2.3.1 tohoto článku.

2.3.3   Potvrzování členství v průkazce člena BA

Zástupce řádného oddílu potvrzuje členství v průkazce člena na příslušný rok poté, co odešle na účet BA nebo administrátorovi BA členské příspěvky a údaje o členech oddílu za které platbu provádí (Jméno, Příjmení a Evidenční číslo). Potvrzení provede svým razítkem.

Členům BA ze samostatných nebo přidružených oddílů může členství v průkazce potvrdit FUKUSHIDOIN, Zkušební komisař nebo zástupce řádného oddílu BA po předchozí domluvě a ověření členství u administrátora BA.

Každý Fukushidoin, zkušební komisař a zástupce řádného oddílu BA bude mít pro tyto účely razítko s logem BA nebo své vlastní razítko „Hanko“. Platný seznam držitelů razítek bude uveřejněn na webu BA.

3. Oddíly BA

V souladu s čl. 5 Stanov BA mohou být oddíly BA řádné či přidružené.

 3.1       Řádný oddíl BA

Řádným oddílem je takový oddíl, který má více než tři evidované členy BA a byl přijat Valnou hromadou BA za řádný oddíl BA.

3.2       Přidružený oddíl BA

Přidruženým oddílem je takový oddíl, který není řádným oddílem Rady BA a má více než tři evidované členy BA a byl přijat Radou BA za přidružený oddíl BA

3.3       Zastoupení řádného a přidruženého oddílu BA na Valné hromadě BA

3.3.1       Každý oddíl, který má zájem s BA spolupracovat a chce se stát buď řádným, nebo přidruženým oddílem BA, si zvolí svého jednoho zástupce staršího 18 let /dále jen zástupce oddílu/, jehož jméno a příjmení, adresu, telefonní spojení a elektronickou adresu (e-mail kontakt na oddíl) uvede administrátorovi BA.

Zástupce bude zastupovat svůj oddíl na Valných hromadách BA dle čl. 4. tohoto předpisu. Každý oddíl je povinen neprodleně ohlásit změnu svého zástupce a kontaktní údaje nového zástupce administrátorovi.

3.3.2       Po 1.3. každého roku bude administrátorem BA revidována obnovená členská základna BA. Zprávu o této revizi předá administrátor BA Radě BA do 31.3. příslušného roku.

Na základě této revize bude stanoveno, zda každý oddíl splňuje podmínky uvedené v čl. 3, odst. 3.1 tohoto předpisu, tj. musí mít více než tři evidované členy BA. Pokud tyto podmínky jako řádný oddíl BA nesplní, bude automaticky přeřazen do seznamu přidružených oddílů BA, tedy nebude mít právo hlasovat na Valných hromadách BA dle čl. 4. tohoto předpisu. Pokud bude oddíl bude chtít být opět řádným oddílem BA, musí o to znovu požádat a být schválen valnou hromadou BA.

4. Valná hromada BA

Valná hromada BA je v souladu se Stanovami BA nejvyšším orgánem BA.

 4.1      Pravomoc Valné hromady BA

Do pravomoci valné hromady BA náleží:

–       volit a odvolávat presidenta BA a členy Rady BA

–       měnit a schvalovat Stanovy BA

–       měnit a schvalovat jednotlivé vnitřní a prováděcí předpisy BA

–       rozhodovat o přijetí oddílu doporučeného Radou BA za řádný oddíl BA

–       požadovat po Radě BA zprávu o hospodaření BA

–       hlasováním přijímat na návrh Rady BA, zástupců řádných oddílů BA a členů s titulem FUKUSHIDOIN BA nové předpisy BA

–       hlasováním rozhodovat o zániku BA (viz čl. 10 Stanov BA)

–       další pravomoci vyplývající ze Stanov BA a jednotlivých Prováděcích předpisů BA

 

 4.2       Rozhodování o přijetí oddílu za řádný oddíl BA

Valná hromada může rozhodovat o přijetí oddílu za řádný oddíl BA, pokud oddíl splní tyto podmínky:

–            získá doporučení tří členů BA s titulem FUKUSHIDOIN BA

–            po splnění předchozí podmínky požádá zástupce oddílu Radu BA o doporučení jako řádného oddílu BA

–            Rada BA doporučí tento oddíl jako řádný oddíl BA a předloží jeho žádost k hlasování na nejbližší Valné hromadě BA

 4.3 Svolání Valné hromady BA

Valná hromada BA se koná minimálně jednou za čtyři roky. V souladu s čl. 6 Stanov BA mohou Valnou hromadu BA svolat minimálně dva členové Rady BA nebo prezident BA , přičemž nejvhodnějším termínem pro pořádání Valné hromady BA jsou semináře Shinsakai (viz Prováděcí předpis Zkoušky). Svolání Valné hromady BA musí být provedeno písemnou formou, kdy písemná pozvánka musí být rozeslána (možné poštou nebo elektronickou poštou) osobám oprávněným zúčastni se Valné hromady BA min. 14 dní před dnem konání Valné hromady BA. Pozvánka na Valnou hromadu BA musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje:

–            místo, datum a hodina konání Valné hromady BA

–            kdo Valnou hromadu BA svolává a z jakého důvodu

–            rámcový program jednání Valné hromady BA

 4.4   Volební právo na Valné hromadě BA

V souladu s čl. 6 Stanov BA mají zástupci řádného i přidruženého oddílu BA právo zúčastnit se Valné hromady BA (1 oddíl = 1 zástupce), přičemž řádný oddíl BA má jeden volební hlas, přidružený oddíl BA volební právo nemá.

V souladu s čl.6 Stanov BA má každý čestný člen BA tzv. FUKUSHIDOIN právo zúčastnit se Valné hromady BA, přičemž má jeden volební hlas (viz Prováděcí předpis FUKUSHIDOIN). Je-li zástupce řádného oddílu BA zároveň FUKUSHIDOIN BA, pak disponuje dvěma volebními hlasy.

Prezident a členové Rady BA z titulu své funkce volební hlas nemají, mají jej pouze v případě, že jsou zástupci řádného oddílu BA či požívají titulu FUKUSHIDOIN BA.

Volební hlas za řádný oddíl lze v případě potřeby delegovat na jinou osobu starší 18 let. Delegování hlasu musí být provedeno písemnou formou a předáno před zahájením Valné hromady BA kterémukoliv členovi Rady BA, který bude na zmíněné Valné hromadě BA přítomen. Volební hlas členů BA s titulem FUKUSHIDOIN BA je nepřenosný.

Jmenný seznam osob, které mají volební právo na Valné hromadě BA (dále jen osoby s volebním právem), musí být volně dostupný členům Rady BA, zástupcům řádných i přidružených oddílů BA a čestným členům BA s titulem FUKOSHIDOIN. Za aktuální databázi osob s volebním právem zodpovídá administrátor BA.

 4.5   Jednání Valné hromady BA

Jednání Valné hromady BA vede prezident BA nebo jím pověřený účastník VH /dále jen předsedající/ dle Jednacího řádu VH Bohemia Aikikai (viz. bod 4.6)

Předsedající určí člena Rady BA, který provede zápis z Valné hromady BA.

Předsedající vystaví prezenční listinu a vyzve všechny zúčastněné k jejímu podpisu, ti jsou povinni tak učinit.

Předsedající poté určí dle jmenného seznamu osob s volebním právem, aktuální prezenční listiny a v souladu s tímto předpisem, zda je Valná hromada BA usnášeníschopná. Valná hromada BA je usnášeníschopná v případě, pokud se jí účastní nadpoloviční většina osob uvedených na jmenném seznamu osob s volebním právem. Není-li Valná hromada BA usnášeníschopná, nesmí přijímat žádná rozhodnutí.

V případě hlasování na usnášeníschopné Valné hromadě BA se považuje návrh, o němž se hlasuje, za odsouhlasený, pokud pro něj bude získán nadpoloviční počet volebních hlasů.

V zápise z Valné hromady BA musí být vždy uvedeno kolik osob s volebním právem bylo pro, kolik proti a kolik se zdrželo hlasování, a to pro každé hlasování uskutečněné na Valné hromadě BA. Valnou hromadou přijaté návrhy vstupují v platnost okamžikem skončení dané valné hromady, pokud není v návrhu uvedeno jinak.

Jednání Valné hromady BA ukončuje předsedající.

Z VH bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách BA.

 4.6 Jednací řád konání Valné hromady BA

Valná hromada BA projedná pouze návrhy předem zveřejněné a tak v dostatečném předstihu dostupné všem osobám s hlasovacím právem na Valné hromadě BA. Návrhy, které předem zveřejněny nebyly Valná hromada BA neprojedná.

Za předem zveřejněný návrh se považuje takový návrh, který je dostupný na internetových stránkách BA v sekci s názvem „Valná hromada BA“ nejméně 10 dní před konáním Valné hromady BA nebo takový návrh, se kterým jsou seznámeny osoby s hlasovacím právem na Valné hromadě BA jiným způsobem ve stanovené lhůtě.

Návrh je oprávněna stanoveným způsobem zveřejnit a prezentovat na Valné hromadě BA pouze osoba s hlasovacím právem na Valné hromadě BA (viz. Článek 4.4 tohoto Prováděcího předpisu) za podpory nejméně dalších dvou takto oprávněných osob (dále jen navrhovatel). Individuálně prezentované návrhy Valná hromada BA neprojedná.

Navrhovatel nejprve stručně (ne déle než 3 min) svůj návrh na Valné hromadě BA představí. Každá osoba přítomná na Valné hromadě BA je oprávněna se k návrhu krátce vyjádřit, ne déle než 2 min. Předsedající sleduje pomocí časomíry dobu, po kterou řečníci na VH BA hovoří, po překročení stanoveného limitu požádá řečníka o ukončení projevu. Pokud řečník přesto svůj projev neukončí, zjedná si předsedající klid pomocí soudcovského kladívka, v případě opakovaného prohřešku je předsedající oprávněn vykázat řečníka z jednací místnosti. Předsedající Valné hromady BA (dále jen předsedající) dle jím zvoleného pořadí udělí postupně slovo všem přítomným osobám, tyto se mohou práva na vyjádření vzdát. Po vyjádření všech osob má navrhovatel právo návrh pozměnit o drobné formulační záležitosti technického rázu a opět krátce takto pozměněný návrh prezentuje (ne déle než 1 minutu). Poté dá předsedající o takto pozměněném návrhu hlasovat. Návrhy neschválené Valnou hromadou BA je možno projednat na příští Valné hromadě BA, a to pouze za podmínky, že budou svými navrhovateli přepracovány v duchu připomínek na Valné hromadě BA prezentovaných.

Valná hromada BA je oprávněna pověřit navrhovatele technickým přepracováním návrhu či jinou osobu vypracováním nového znění návrhu vzniklého během jednání Valné hromady BA. O takovémto návrhu je možno hlasovat prostřednictvím internetových stránek BA. Znění takovéhoto návrhu je přijato, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina volebních hlasů do jednoho měsíce po jeho zveřejnění. O takovémto zveřejnění návrhu budou osoby s hlasovacím právem vyrozuměni způsobem platným pro svolání Valné hromady BA.

 5. Evidence

5.1  Evidence členů BA

Evidenci členů BA provádí administrátor BA na základě údajů uvedených v „Žádosti o členství v BOHEMIA AIKIKAI“. Evidenci provádí zásadně v elektronické podobě. Evidenční číslo přiděluje členům BA administrátor BA.

Toto číslo je pětimístné, kde první dvě číslice označují rok přijetí člena do BA (např. 04) a další tři číslice označují pořadové číslo přijetí člena v daném roce (např. 001).

O poskytnutí konkrétní informace o členech BA je možné žádat u administrátora BA. V případě nejasností o tom, jaký rozsah informací lze žadateli o informace poskytnout se administrátor obrátí na Radu BA, která o poskytnutí informací a o rozsahu poskytnuté informace žadateli rozhodne.

 5.2  Evidence účasti členů BA na seminářích BA a mezinárodních seminářích

Pro kontrolu splnění podmínek účasti na zkouškách BA (viz Zkouškový řád BA) se provádí evidence účasti členů BA na seminářích BA a na mezinárodních seminářích. Účast člena BA na semináři zaznamená vedoucí semináře do průkazky člena BA, pokud jej o to člen BA požádá. Účast na semináři, která není zaznamenána v průkazce člena BA, nebude dodatečně do průkazky doplňována a nebude započítána pro potřebu splnění podmínek účasti na zkouškách BA (viz Zkouškový řád BA). Seminář BA je definován v čl. 2 Prováděcího předpisu Zkoušky.

6. Závěrečná ustanovení

Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem kdy jej schválí Valná Hromada BA.


Přílohy:

1.        Žádost o členství v Bohemia Aikikai, z.s.

2.        Žádost o přijetí oddílu do Bohemia Aikikai, z.s.


 

Prováděcí předpis přijat Valnou Hromadou Bohemia Aikikai 13.3.2015.

Nahrazeno novou verzí schválenou na Valné Hromadě Bohemia Aikikai 11.6.2020

Úterý 16. července 2024
Nejbližší semináře
July  2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
No events to display.

NAVRCHOLU.cz